Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

cukier-wanilinowy
cukier-wanilinowy
2725 8b7a 400
cukier-wanilinowy
Oczekujemy, że ludzie pozostaną takimi, jakich ich pamiętamy, ale oczywiście nigdy tak nie jest...
— Szepty zmarłych
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacytaty cytaty
cukier-wanilinowy
3048 445b 400
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack

June 27 2015

cukier-wanilinowy
Reposted fromoll oll vialifeless lifeless
cukier-wanilinowy
3027 1dde 400
Reposted frompajlot pajlot vialifeless lifeless
cukier-wanilinowy
Reposted fromfungi fungi vialifeless lifeless
cukier-wanilinowy
7340 bbdc 400
Reposted fromflesz flesz vialifeless lifeless
cukier-wanilinowy
Gyllenhaal, McConaughey & Leto
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal vialifeless lifeless
cukier-wanilinowy


Thomke Meyer
0314 9f87 400

milkv:

This is my child.

Reposted fromangry-plant angry-plant vialifeless lifeless
cukier-wanilinowy
Czy to nie ironia losu? Ignorujemy tych, którzy nas uwielbiają. Uwielbiamy tych, którzy nas ignorują. Kochamy tych, którzy nas ranią i ranimy tych, którzy nas kochają..
— 01:45
cukier-wanilinowy
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska
Reposted frompaniwer paniwer viaromantycznosc romantycznosc
cukier-wanilinowy
Ludzie myślą, że ból za­leży od siły kop­niaka. Ale sek­ret nie w tym, jak moc­no kop­niesz, lecz gdzie. 
— Neil Gaiman
Reposted frompolana polana viaromantycznosc romantycznosc

June 23 2015

cukier-wanilinowy
7022 609f 400
7063 3c9f 400
7046 716b 400
7073 c5ed 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl